Spadkobranie – z radcą prawnym to nie trudne!

Spadek kojarzony jest powszechnie z uzyskaniem jakiegoś majątku - i rzeczywiście, w większości przypadków tak jest. Niewielu z nas jednak wie, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa należące do zmarłego (np. środki pieniężne czy nieruchomości), ale również długi obciążające spadkodawcę w chwili śmierci. Nie oznacza to przy tym, że jako spadkobiercy zmuszeni jesteśmy przejąć na siebie odpowiedzialność za zadłużenie, przepisy prawa przewidują bowiem szereg rozwiązań ochronnych, o których istnieniu warto wiedzieć. Z całą pewnością poinformuje nas o nich radca prawny, który nie tylko podpowie jakie decyzje podjąć a jakich unikać, ale również poprowadzi nas przez wszelkie postępowania sądowe, które spadku mogą dotyczyć.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Powołanie do spadku nie jest definitywne. Spadkobierca ma możliwość złożenia oświadczenia    o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub                      o odrzuceniu spadku. To w zasadzie pierwsza, ale najbardziej kluczowa decyzja jaką przyjdzie nam podjąć. Warto już z tą chwilą zwrócić się o pomoc do radcy prawnego, który wyjaśni nam różnice między wskazanymi sposobami przyjęcia spadku, podpowie, na który z nich powinniśmy się zdecydować oraz wskaże kiedy i gdzie oświadczenie należy złożyć.

Pamiętaj – ważny jest termin!  

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (najczęściej moment uzyskania informacji o śmierci osoby, po której dziedziczymy). Brak oświadczenia w tym terminie spowoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi, które mogą wcale dobrodziejstwem nie być, gdy okaże się, że w skład spadku wchodzą długi a nie majątek . Szansą na odrzucenie spadku w takiej sytuacji może być wyłącznie wystąpienie z wnioskiem o uchylenie się od sutków prawych niezłożenia oświadczenia                       o odrzuceniu spadku w terminie. Radca prawny poinformuje nas czy złożenie takiego wniosku jest w naszym przypadku możliwe, a jeśli tak, to przygotuje dla nas odpowiedni wniosek i zapewni kompleksową reprezentację przed Sądem.

Małoletnie dziecko spadkobiercą

Sytuacja komplikuje się, jeśli trzeba odrzucić spadek, a potencjalnym spadkobiercą jest małoletni. W takich sytuacjach oświadczenie w imieniu dziecka muszą złożyć rodzice, jako przedstawiciele ustawowi małoletniego. Decyzja o zamiarze odrzucenia spadku podlega jednak kontroli sądu, który zobligowany jest ocenić czy  jest ona zgodna z dobrem dziecka. Radca prawny wyjaśni nam w jaki sposób i do jakiego Sądu wystąpić o uzyskanie stosownego zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu naszych dzieci, a w razie potrzeby sporządzi wniosek i pomoże nam w Sądzie przedstawić właściwą argumentację. 

Testament napisany czy wydrukowany

Każdy z nas wie, że zabezpieczenie interesów najbliższych na wypadek naszej śmierci możliwe jest dzięki sporządzeniu testamentu. Pokutuje jednak przekonanie, że może być on sporządzony w dowolnej formie, również za pomocą komputera czy maszyny do pisania, albowiem istotny jest wyłącznie własnoręczny podpis osoby sporządzającej testament. Nic bardziej mylnego. Przepisy kodeksu cywilnego jednoznacznie określają szereg przesłanek, których łączne spełnienie warunkuje ważność testamentu, a jedną z nich jest m.in. napisanie testamentu w całości pismem ręcznym. Nieważny testament może w przyszłości wprowadzić sporo zamieszania dla spadkobierców, którzy będą niesłusznie przekonani o nabyciu spadku. Stąd też zanim przystąpimy do jego sporządzenia rozważmy kontakt z fachowcem – radcą prawnym, który na pewno udzieli nam wielu merytorycznych wskazówek w tym zakresie. Warto też zapytać radcę prawnego jakie jeszcze dodatkowe postanowienia możemy umieścić w testamencie, aby w przyszłości spadkobiercy nie mieli problemów z faktycznym uzyskaniem spadku w całości.

Testament – dla mnie nic nie zostanie?

Zdarza się, że jesteśmy po drugiej stronie barykady – czekamy z niecierpliwością na przysługujący nam z mocy ustawy spadek, który trafia ostatecznie do kogoś innego, tj. spadkobiercy testamentowego. Przekonani o nieodwracalności takiego stanu rzeczy godzimy się ze stratą majątku, na który być może pracowała cała nasza rodzina przez wiele lat. Tymczasem zamiast przechodzić nad tym faktem do porządku dziennego, powinniśmy rozważyć spotkanie z radcą prawnym celem uzyskania informacji na temat dalszego działania. W większości przypadków nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby pominięty spadkobierca wystąpił do osoby otrzymującej spadek z roszczeniem o zapłatę kwoty odpowiadającej co najmniej 1/2 wartości przysługującego mu ustawowo spadku (tzw. zachowek). Postępowanie w tym zakresie może być poprzedzone wezwaniem spadkobierców do dobrowolnej zapłaty sporządzonym przez działającego w naszym imieniu radcę prawnego, który uprawniony jest również do reprezentacji naszych interesów w ewentualnym postępowaniu sądowym. Niewykluczone, że spotkanie z radcą prawnym przyniesie również dalej idące efekty, może się bowiem np. okazać, że zachodzą przesłanki do uznania spadkobiercy testamentowego za niegodnego dziedziczenia, co spowoduje jego całkowite wyłączenie z dziedziczenia spadku. Dlatego też w trakcie spotkania powinniśmy przedstawić radcy prawnemu wszystkie okoliczności dotyczące relacji między spadkodawcą a spadkobiercą, a on oceni, które z nich mogą mieć znaczenie prawne.

Samo nabycie spadku to nie wszystko

Często wydaje nam się, że stwierdzenie nabycia spadku bądź poświadczenie dziedziczenia                   u notariusza definitywnie kończy naszą przygodę ze spadkiem. Niestety, zdarza się, że to dopiero początek problemów, zwłaszcza jeśli z aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia Sądu wynika, że spadek nabyło łącznie kilka osób w odpowiednich proporcjach.  W tym przypadku,            w celu skutecznego objęcia we władanie poszczególnych przedmiotów spadkowych konieczne jest dokonanie działu spadku, mocą którego do majątków poszczególnych spadkobierców „trafiają” określone aktywa. Dział spadku możliwy jest na podstawie umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami bądź też na podstawie orzeczenia sądu, który wyda postanowienie na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców. Radca prawny będzie pomocny niezależnie od wybranej przez nas formy działu spadku, może bowiem dla nas sporządzić zarówno stosowną umowę jak i przygotować często skomplikowany wniosek o sądowy dział spadku.

Zaangażowanie radcy prawnego w sprawach spadkowych nie kończy się na pomocy wyłącznie w wyżej wymienionych kwestiach, właściwe przygotowanie merytoryczne pozwala bowiem radcy prawnemu również na udzielenie informacji w sprawach związanych z podatkiem od spadków czy umowami dotyczącymi dziedziczenia (np. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.)  Udając się do radcy prawnego uzyskujemy zatem gwarancję uzyskania kompleksowej porady prawnej w sprawie spadkowej.

Pamiętaj, z radcą prawnym bezpieczniej!

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE