Mediacja gospodarcza

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą pojawić się spory z innymi przedsiębiorstwami bądź klientami. Nie zawsze długa droga sądowa jest najlepszym rozwiązaniem konfliktu. Z występowaniem na drogę sądową wiążą się znaczne koszty, możliwość utraty klienta i oczywiście ryzyko przegrania sporu. Jednak narastające i nierozwiązane konflikty prowadzą do spadku zaufania i pogorszenia współpracy. Delikatna materia prowadzenia interesów wymaga, aby narastające konflikty były rozwiązywane szybko, tanio i dyskretnie. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są tzw. Alternatywne Sposoby Rozwiązywania Sporów czyli ADR ( ang. Alternative Dispute Resolution). Alternatywne Sposoby Rozwiązywania Sporów – to pozasądowe, odformalizowane metody rozstrzygania sporów, bazujące na dobrej woli stron. Do ADR zalicza się między innymi negocjacje, mediacje oraz arbitraż. Są one alternatywne wobec rozstrzygania spraw spornych przez sądy, a ich rozstrzygnięcie może być realizowane w oparciu o przymus państwowy czyli egzekucję komorniczą.

W przypadku powstałego sporu, odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • czy wolałbyś szybko dojść do porozumienia, zamiast prowadzić długotrwały spór sądowy?
 • czy obawiasz się, że skierowane przeciwko klientowi sprawy do sądu spowodują utratę tego klienta, a może i całej grupy klientów?
 • może przekonałeś się, że nie jesteś dobrym negocjatorem, szczególnie, gdy druga strona jest dobrze przygotowana i szybko reaguje na twoje zarzuty i poglądy?
 • wolałbyś uniknąć ryzyka przegrania sprawy z kretesem?
 • sądzisz, że proces sądowy może narazić twoją reputację?
 • obawiasz się wysokich kosztów sądowych, wynagrodzeń biegłych i pełnomocników procesowych?
 • niechętnie myślisz o jawnym procesie sądowym, otwartym dla publiczności i prasy?

Jeżeli wolałbyś osiągnąć swoje cele w drodze porozumienia, a nie drodze prowadzenia sporu – rozważ możliwość mediacji.

Poproś radcę prawnego, aby poinformował cię o zasadach prowadzenia mediacji i roli mediatora, a przed mediacją dokonał wraz z tobą analizy celów i potrzeb w mediacji. Warto pamiętać, iż istnieją ośrodki mediacyjne, które są niezależnymi, działającymi not-profit centrami, których misją jest pomoc także przedsiębiorcom  w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów w drodze mediacji. 

Czym jest mediacja?

Mediacja – to jeden z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów poprzez dobrowolne, nieformalne i poufne negocjacje między stronami sporu, w których bierze udział osoba trzecia – mediator. Mediacja polega na rozwiązywaniu konfliktów przez strony bez oddawania decyzji osobie trzeciej, jakim jest sędzia bądź arbiter. Rolą mediatora jest bezstronne i niezależne ułatwienie stronom sporu osiągnięcia porozumienia.

Dlaczego dobrze jest zdecydować się na mediacje?

Decydujące są dwie przesłanki: czas i pieniądze. Mediacje stanowią praktyczną odpowiedź na potrzebę szybkiego i taniego prowadzenia spraw.

Co może być przedmiotem mediacji?

Przedmiotem mediacji mogą być wszelkie sprawy z wyjątkiem tych wyraźnie wyłącznych przez prawo (np. w ramach mediacji nie można dokonać rozwiązania małżeństwa, ale można ustalić warunki rozwodu), w których strony mogą rozporządzić swoimi prawami, a więc np. dotyczące sporu wynikającego z zawartej umowy. Najczęściej mediacje dotyczą spraw z zakresu wykonania usługi, umów dotyczących budownictwa i obrotu nieruchomościami - jeśli tylko obie strony wyrażą zgodne na mediację.

Ile trwa mediacja?

Długość prowadzenia mediacji zależy od obu stron i ich woli zawarcia porozumienia. Praktyka wskazuje jednak, że dobrze przygotowane, przez profesjonalnych pełnomocników mediacje trwają od kilku godzin do kilku dni.

Na czym polega „poufność mediacji”?

Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z i w trakcie prowadzenia mediacji. Także w przypadku sprawy sądowej mediator nie może zostać przesłuchany w charakterze świadka na te okoliczności. Naruszenie tej zasady rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jak skonstruować umowny zapis na mediację?

Nie istnieje wiążący model zapisu na mediację. Jednak przygotowane przez profesjonalistę postanowienie umowne o kierowaniu spraw spornych z danej umowy do mediacji lub porozumienie stron o skierowaniu konkretnej już sprawy do mediacji ułatwia ich wykonanie ze względu na stosowanie sformułowań nie powodujących wątpliwości i dostosowujących zapis do indywidualnych potrzeb klienta.

Kiedy można zdecydować się na skierowanie sporu do mediacji?

Podjęcie decyzji o wyborze mediacji jest możliwe zarówno przed jak i po powstaniu sporu. Także po rozpoczęciu postępowania sądowego strony lub sąd mogą skierować sprawę do mediacji. Należy pamiętać, że stronom trudniej jest podjąć decyzje o polubownym rozwiązaniu sporu już po wniesieniu pozwu.

Czy sąd może nie zatwierdzić ugody?

W przypadku, gdy ugoda narusza zasady współżycia społecznego, obowiązujące przepisy lub zamierza do objęcia prawa, sąd może odmówić zatwierdzania ugody.

Kto może być mediatorem?

Polskie prawo nie przewiduje szczególnych wymagań do zostania mediatorem poza wymogami pełnoletniości, pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności. Jednak o skuteczności mediacji decyduje w ogromnym stopniu osoba mediatora, dlatego w celu skorzystania z wszelkich możliwości mediacji zaleca się wybór profesjonalnych mediatorów. Listy mediatorów prowadzone są w sądach.

Jakie są skutki zawarcia ugody przed mediatorem?

Zawarcie ugody prowadzi do wygaśnięcia sporu. W przypadku, gdyby druga strona nie wywiązała się z przyjętych w ugodzie zobowiązań, możliwa jest egzekucja komornicza, gdyż ugoda przed mediatorem stanowi tytuł egzekucyjny., który po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd, jest tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę egzekucji.

Zakres usług

Radcy prawni zapewniają kompleksową obsługę prawną w takcie polubownego rozwiązania sporu:

 • informują klientów o zasadach prowadzenia mediacji i roli mediatora;
 • sporządzają analizy ryzyka procesowego;
 • dokonują wraz z klientem analizy jego interesów;
 • oceniają dopuszczalność zawarcia ugody;
 • przygotowują zapisy na sąd polubowny lub mediacje;
 • przygotowują postępowanie mediacyjne;
 • reprezentują klienta w trakcie prowadzenia mediacji;
 • sporządzają ugodę;
 • mogą występować w roli mediatora;
 • reprezentują klienta podczas zatwierdzenia przez sąd ugody lub w postępowaniu egzekucyjnym.

Koszty usług

Usługi prawne związane są z kosztami, którą mogą być różne w różnych kancelariach. Zanim zdecydujesz się na wybór prawnika skontaktuj się z kilkoma kancelariami, aby porównać oferowane usługi i opłaty. Najniższa wstępna wycena to nie zawsze najlepszy wybór, najwyższa cena też nie zawsze oznacza usługę najlepszą dla twoich potrzeb. Ceny usług prawnych są proporcjonalne do nakładu pracy i rodzaju sprawy, jednak zwykle są tak kalkulowane, aby klient mógł skorzystać z pomocy prawnej bez nadmiernego obciążenia.  

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE