Z radcą prawnym bezpieczniej – zasięgnij porady

Z problemami związanymi z zatrudnieniem może zetknąć się każdy. Jednak niewiele osób dobrze zna regulacje prawa pracy i procedury dochodzenia roszczeń, gdyż są obszerne i skomplikowane.

Proces rozwiązania problemu związanego z pracą może być prosty i bezpieczny, jeżeli skorzystasz z pomocy radcy prawnego.

Wyjaśniamy tu procedury postępowania w sporach pracowniczych oraz jakich usług możesz oczekiwać od radcy prawnego w takim przypadku.

Radca prawny będzie służył poradą i będzie chronił twoje interesy w razie problemu związanego z zatrudnieniem.

Jak radca prawny może ci pomóc w sprawach pracowniczych? Po zapoznaniu się z dokumentacją, która przedstawisz, po wstępnej analizie faktów radca prawny:

 • wyjaśni, jakie są możliwości działania;
 • poinformuje, czy są podstawy prawne do wystąpienia z roszczeniem przeciwko pracodawcy;
 • doradzi, czy sprawę powinno się skierować do polubownego rozstrzygnięcia;
 • będzie cię reprezentował przed sądem

Radca prawny jako profesjonalista w sprawach procesowych, wyjaśni ci procedury prawne związane z postępowaniem ugodowym i sądowym, a także uprzedzi cię o związanych z tym kosztach sądowych.

Terminy

Jeżeli zamierzamy wystąpić do sądu, należy działać szybko, gdyż przepisy określają terminy, w jakich można wystąpić z roszczeniem.

Na przykład:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
 • żądanie przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedziana lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

Radca prawny udzieli ci dokładnych informacji o terminie, w jakim powinieneś wystąpić w swojej sprawie i czy możesz wystąpić o przywrócenie terminu, jeśli z jakiegoś powodu nie złożyłeś roszczenia w wymaganym terminie.

Porady w sprawach pracowniczych

Jeśli twoim zdaniem pracodawca potraktował cię w sposób niesprawiedliwy, ważne jest, abyś zasięgnął jak najszybciej porady radcy prawnego.

Pracownika obowiązują konkretne terminy wnoszenia odwołań do sądu, które zwykle są bardzo krótkie.

Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej problem pozostaje nierozstrzygnięty, tym trudniej jest go rozwiązać.

Postępowanie przed sądem

W postępowaniu przed sądem pracy również obowiązuje zasada, aby strony dążyły do polubownego załatwienia sporu, dlatego na każdym etapie postępowania możliwe jest zawarcie ugody. Ugoda może być zawarta przed mediatorem, gdyż sąd na pierwszej rozprawie może skierować sprawę do mediacji.

Jeśli zdecydujesz się na złożenie pozwu do sądu, radca prawny, jako profesjonalista w sprawach procesowych, wyjaśni ci procedury prawne związane z postępowaniem sądowym, poinformuje o związanych z tym kosztach sądowych i będzie reprezentował cię przed sądem.

Mobbing

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dobór osobistych pracownika (np. sfery prywatności, integralności seksualnej). Naruszeniem godności pracownika jest mobbing, czyli uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, a także poniżenie czy ośmieszenie pracownika, wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

Dyskryminacja

Innym zjawiskiem doświadczanym przez pracowników jest dyskryminacja, czyli nierówne traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Prawo zakazuje odmiennego traktowania pracowników ze względu na:

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność
 • rasę,
 • religię,
 • narodowość,
 • przekonania polityczne,
 • przynależność związkową,
 • pochodzenie etniczne,
 • orientacją seksualną,
 • czas zatrudnienia.

 

Jeśli jesteś traktowany w pracy w podobny sposób, poproś o pomoc radcę prawnego.

Radca prawny wskaże ci możliwe drogi działania – pomoże w uzyskaniu zadośćuczynienia za krzywdę lub odszkodowanie za poniesioną szkodę, którego możesz dochodzić od pracodawcy, w szczególności jeśli rozwiązałeś umowę o pracę z powodu mobbingu lub dyskryminacji.

Pamiętaj – z radcą prawnym bezpieczniej!

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE