Porady w sprawie reklamacji i prawa konsumenta

Na co należy uważać, składając reklamację?

Trzeba pamiętać, że złożenie reklamacji w ramach rękojmi za wady wiąże się ze ściśle określonymi terminami. Zachowanie tych terminów jest konieczne dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Mamy prawo do reklamacji w ramach rękojmi za wady, jeśli wada zostanie stwierdzenie przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.  Od tej reklamacji należy odróżnić reklamację gwarancyjną w ramach otrzymanej i udzielonej gwarancji, której terminy mogą być odmiennie ustalone w samej umowie gwarancyjnej.

Jak postąpić w przypadku sporu ze sprzedawcą?

Jeśli sprzedawca nie uzna twojego roszczenia o naprawę lub wymianę towaru, dobrze jest zwrócić się o pomoc prawną. Radca prawny oceni sytuację w oparciu o całokształt okoliczności sprawy. Działając z radcą prawnym będziesz mieć pewność, że wszystkie czynności zostaną wykonane w odpowiednim czasie. Co więcej, radca prawny zadba, abyś skorzystał z praw, jakie przysługują ci w przypadku niewykonania obowiązków i niezachowania terminów przez sprzedawcę. W pierwszym rzędzie należy dążyć do polubownego zakończenia sporu bez udziału sądu. Przy pomocy radcy prawnego możesz między innymi wszcząć:

 • negocjacje – bezpośrednie rozmowy ze sprzedawcą
 • mediacje – procedury, w których dwie strony umowy sprzedaży rozstrzygają porozumienie przy udziale mediatora
 • arbitraż – kompetencje sądu przyjmuje bezstronny specjalista –arbiter;
 • postępowanie przez Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK).

Jeżeli nie dojdzie do ugody ze sprzedawcą, możemy zdecydować się na złożenie sprawy w sądzie. Radca prawny sporządzi pozew zawierający roszczenie wobec sprzedawcy. W przypadku roszczenia o wartości nie przekraczającej 10 000 złotych, sprawa może być rozpatrzona w trybie uproszczonym.

Jakie dodatkowe uprawnienia ma konsument w przypadku sprzedaży na odległość?

Coraz powszechniejsza jest sprzedaż na odległość, np. przy użyciu drukowanego lub elektronicznego formularza, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, telefonu lub poczty elektronicznej. Zawarcie takiej transakcji jest szybkie i łatwe, jednak umowa zawarta na odległość  wiąże się z pewnym ryzykiem. Istotne jest zatem, aby być świadomym swoich praw w tym zakresie. Przepisy regulujące sprzedaż na odległość różnią się od tych regulujących „zwykłą” sprzedaż konsumencką. Istotną różnicą w przypadku sprzedaży na odległość jest możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Radca prawny wyjaśni, kiedy możesz skorzystać z takiego uprawienia oraz wskaże inne zasady sprzedaży na odległość. Jeśli sprzedawca nie dopełnił swoich obowiązków i masz problemy w związku z umową zawartą na odległość, dobrze jest niezwłocznie zasięgnąć porady radcy prawnego. Uchroni cię to od przykrych konsekwencji nieuczciwych praktyk przedsiębiorców.

Jakie dodatkowe uprawienia ma konsument w przypadku sprzedaży poza lokalem przedsiębiorcy?

Umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jest każda umowa zawarta w innym miejscu niż lokal przedsiębiorstwa, którym w rozumieniu przepisów jest miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodne z przepisami o działalności gospodarczej. W takim przypadku przepisy nakładają na przedsiębiorcy szereg dodatkowych obowiązków, a konsument ma dodatkowe uprawnienia.

Obowiązki przedsiębiorców dotyczą przede wszystkim:

 • okazania przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości;
 • okazanie umocowania do działania w imieniu przedsiębiorcy;
 • poinformowanie konsumenta na piśmie przed zawarciem umowy o prawie od odstąpienia od umowy i wręczenia mu wzoru oświadczenia o odstąpieniu;
 • pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, stwierdzającego jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Dodatkowe uprawienie konsumenta w przypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa to:

 • prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów
 • zwrócić się w trybie reklamacyjnym do przedsiębiorcy o usunięcie spornej klauzuli z regulaminu;
 • zwrócić się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy wskazane przez niego zapisy w regulaminie nie stanowią klauzul niedozwolonych;
 • jeśli przedsiębiorca nie usunie klauzuli, wnieść pozew do sądu o ustalenie, że określone zapisy w umowie nie wiążą konsumenta, gdyż w rażący sposób naruszają jego interes;
 • wystąpić z pozwem w postępowaniu grupowym, jeżeli sprawa dotyczy większej ilości klientów.
Radca prawny, jako profesjonalista w sprawach procesowych, wyjaśni ci procedury prawne związane z postępowaniem reklamacyjnym i sądowym, będzie reprezentował Cię przed organami ochrony konsumenta i w sądzie oraz uprzedzi o związanych z tym kosztach.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE